Удирдах зөвлөлийн танилцуулга

Удирдах зөвлөлийн гишүүд, Зөвлөх, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга